REGULAMIN PROMOCJI

„PRZEDŁUŻONA GWARANCJA DLA KONESERÓW" 

1. OKREŚLENIE ORGANIZATORA

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą „PRZEDŁUŻONA GWARANCJA DLA KONESERÓW" („Promocja").

1.2. Organizatorem Promocji jest JURA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-819, ul. Puławska 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465420, REGON: 1466600619, NIP: 951 236 76 59, („Organizator" lub „JURA Poland").

2. TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI

2.1. Promocja trwa od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2023 r., z zastrzeżeniem pkt. 2.4. poniżej.

2.2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program ma zasięg ogólnopolski.

2.3. Promocją objęte są Produkty Promocyjne wymienione w §4 ust. 1 Regulaminu, zakupione u Autoryzowanych Dystrybutorów JURA Poland.

2.4. Uczestnik promocji, który nabył ekspres do dnia 28 lutego 2023 roku i dokona rejestracji Produktu Promocyjnego do dnia 31 marca 2023 roku, nabywa prawo do przedłużonej gwarancji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 Aktualny wykaz Autoryzowanych Dystrybutorów JURA Poland znajduje się na stronie: pl.jura.com/pl/porady-dla-klientow/dealerlocator 

 3. UCZESTNICY PROMOCJI

3.1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 poniżej, Uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik" lub „Nabywca”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, użytkujące Produkt Promocyjny zgodnie z przeznaczeniem, tj. w warunkach domowych. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z produktów wymienionych w § 4 ust. 1 Regulaminu.

3.2. W Promocji nie mogą brać udziału:

Osoby prawne/jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą- dokonujące zakupu produktu bezpośrednio związanego z ich działalnością gospodarczą lub zawodową/użytkujące produkty objęte Promocją w warunkach zwiększonego obciążenia, tj. nie zgodnie z instrukcją obsługi.

Jednostki, które w ramach prowadzonej działalności mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

 4. ZASADY PROMOCJI

4.1. Promocją objęte są ekspresy JURA z segmentu Premium (modele: Giga 10, Giga 6, Z10, Z9, Z6, J6, J8, S8) („Produkt Promocyjny”).

4.2. Promocją objęty jest wyłącznie produkt fabrycznie nowy, zakupiony przez uczestników promocji, w okresie obowiązywania promocji, w punktach sprzedaży autoryzowanych przez Organizatora- JURA Poland, i zarejestrowany na stronie www.klubkoneserakawy.pl zgodnie z §4 ust. 4 Regulaminu, do którego dołączono kartę gwarancyjną oraz w stosunku, do którego zgodnie z ww. kartą gwarancyjną gwarantem jest Organizator.

4.3. Promocja polega na udzieleniu dodatkowej gwarancji na Produkt Promocyjny na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu Promocyjnego. Długość okresu przedłużenia gwarancji jest zależna od zakupionego modelu objętego promocją i dla poszczególnych modeli przedstawia się następująco:

W przypadku zakupu Produktu Promocyjnego przez osoby fizyczne, opisane w §3 Regulaminu:

-model GIGA 10-dodatkowe 25 miesięcy;

-model GIGA 6-dodatkowe 25 miesięcy;

-model Z10-dodatkowe 25 miesięcy;

-model Z9-dodatkowe 25 miesięcy;

-model Z6-dodatkowe 25 miesięcy;

-model J6-dodatkowe 25 miesięcy;

-model J8-dodatkowe 25 miesięcy;

-model S8-dodatkowe 11 miesięcy; 

W przypadku zakupu Produktu Promocyjnego przez osoby prawne, opisane w §3 Regulaminu, a użytkowanego w warunkach domowych, Organizator wprowadza następujące ograniczenie:

-model GIGA 10-dodatkowe 38 miesięcy, ale nie przekraczające przygotowania 9000 kaw przez urządzenie;

-model GIGA 6-dodatkowe 38 miesięcy, ale nie przekraczające przygotowania 9000 kaw przez urządzenie;

-model Z10 – dodatkowe 38 miesięcy, ale nie przekraczające przygotowania 9000 kaw przez urządzenie;

-model Z6 – dodatkowe 38 miesięcy, ale nie przekraczające przygotowania 9000 kaw przez urządzenie;

-model J6 – dodatkowe 38 miesięcy, ale nie przekraczające przygotowania 9000 kaw przez urządzenie;

-model J8 - dodatkowe 38 miesięcy, ale nie przekraczające przygotowania 9000 kaw przez urządzenie;

-model S8 – dodatkowe 24 miesięcy, ale nie przekraczające przygotowania 8000 kaw przez urządzenie;

 

 4.4. Produkt promocyjny zostaje zarejestrowany poprzez:

- Podanie numeru seryjnego Produktu Promocyjnego

- Podanie daty zakupu Produktu Promocyjnego

- Wskazanie z listy dystrybutora, u którego dokonany został zakup Produktu Promocyjnego

- Przesłanie skanu/zdjęcia dowodu zakupu z widoczną datą zakupu, nazwą dystrybutora i nazwą modelu Produktu Promocyjnego.

 4.5. Potwierdzeniem przedłużenia gwarancji będzie Certyfikat gwarancyjny wystawiony do zarejestrowanego urządzenia objętego promocją.

 4.6. Oprócz wymagań, o których mowa w powyżych § Regulaminu- w celu uzyskania przedłużonej gwarancji do Produktu Promocyjnego, użytkownicy zobowiązani są do spełnienienia wszystkich poniższych warunków:

a) Użytkownik dokona zakupu Produktu Promocyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 28 lutego 2023 roku.

b) Użytkownik zarejestruje zakupiony Produkt Promocyjny na stronie https://klubkoneserakawy.pl/urzadzenia-dodaj w ciągu 30 dni od daty zakupu, przy czym nie później niż do 31 marca 2023 roku.

c)  Podczas rejestracji Produktu Promocyjnego, o której mowa powyżej, użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych JURA oraz otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów JURA drogą elektroniczną przez zaznaczenie odpowiednich pól formularza.

4.7. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości, co do prawdziwości lub prawidłowości dowodu zakupu, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przesłania oryginalnego dowodu zakupu w celu jego weryfikacji. Po dokonaniu weryfikacji, najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania, Organizator odeśle Uczestnikowi oryginał dowodu zakupu i poinformuje o decyzji odnośnie przyznania przedłużonej gwarancji.  Jako dowód zakupu nie będą uznawane potwierdzenia dokonania płatności (druki KP, potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, umowy leasingowe etc.) czy też dokumenty wydania/dostawy towaru.

4.8. Organizator Promocji prześle drogą e-mailową, na adres podany przy rejestracji, w terminie 30 dni od daty wypełnienia formularza rejestracyjnego, potwierdzenie przedłużonej gwarancji, tj. certyfikat Gwarancyjny, które stanowić będzie podstawę do wykonywania bezpłatnych napraw w okresie podanym w § 4 niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu Promocyjnego.

4.9. Uczestnik traci prawo do otrzymania przedłużonej gwarancji, jeżeli:

a) Nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub

b) Przesłana kopia dowodu zakupu okaże się fałszywa lub podany numer seryjny Produktu Promocyjnego będzie błędny; lub

c) Dowód zakupu będzie stwierdzał zakup poza okresem/miejscem obowiązywania Promocji; lub

d) Dane Uczestnika oznaczone w formularzu rejestracyjnym Klubu Konesera Kawy JURA, jako obowiązkowe będą nieprawdziwe; lub

e) W okolicznościach określonych w §4 ust. 7 powyżej, nie prześle oryginału dowodu zakupu.

5. REKLAMACJE

5.1. Reklamacje należy zgłaszać na adres: JURA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-819, Ul: Puławska 366, z dopiskiem: Reklamacja przedłużonej gwarancji dla Konesera".

5.2. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia Uczestnika Promocji w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana – w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

5.3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nie skorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie. 

 6. DANE OSOBOWE

6.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

6.2. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie JURA Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 366, tel.: +48 22 123 43 01, e-mail: info@pl.jura.com

6.3. Inspektorem Ochrony Danych JURA Poland jest Pan Paweł Strzałkowski, email: info@pl.jura.com

6.4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w jednym lub kliku z poniższych w celów:

-Wykonania zawartej umowy tj. realizacji przez JURA Poland zasad przedłużonej gwarancji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c „RODO”);

-Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez JURA Poland (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);

-Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);

-Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

6.5. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:

-Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy.

-Podmioty, którym JURA Poland powierzyła przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.

-Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne oraz spółki z grupy kapitałowej.

6.6. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, którym jest Szwajcaria – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony – Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. (2000/518/WE). Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego, wysyłając wniosek na adres: info@pl.jura.com.

6.7. Dane osobowe będą przetwarzane przez JURA Poland w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych poniżej:

-W związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

-W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez JURA Poland, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

6.8. JURA Poland realizuje prawa przysługujące podmiotom danych w postaci:

-Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;

-Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;

-Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;

-Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;

-Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;

-Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

6.9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

6.10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

6.11. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości skorzystania z przedłużonej gwarancji. 

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

7.2. Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora.

7.3. Dodatkowe informacje o Promocji i produktach JURA będą udzielane pod numerem infolinii JURA: 22 123 43 01 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00) lub adresem e-mail: klubkonesera@jura.com

7.4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

7.5. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Stronie, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą w żadnym wypadku naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Promocji.