Ta strona nie jest wspierana przez Twoją przeglądarkę. Rekomendujemy Chrome, Safari, Edge lub Firefox.

Bezpłatna wysyłka na terenie Polski od 99 zł Paczkomaty InPost oraz kurier DPD

15. Urodziny Nowa odsłona marki LaCava

Koszyk

Gratulacje! Twoje zamówienie kwalifikuje się do bezpłatnej wysyłki. Brakuje 100 zł do bezpłatnej wysyłki,.
Brak więcej produktów

Produkty
Suma Bezpłatne
Koszty wysyłki oraz zniżki są podsumowane w kasie.
Kontynuuj zakupy

REGULAMIN KONKURSU „Mikołajki”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu i Fundatorem nagród w konkursie pod hasłem „Międzynarodowy Dzień Kawy” (dalej: „Konkurs”) jest spółka pod firmą: LaCava Sp. z o.o. ul. Bednarska 7, 00-310 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252821302, numer statystyczny Regon: 385948433. Adres palarni kawy oraz adres korespondencyjny: al. Katowicka 7, Wolica 05-830, www.lacava.pl, dalej: „Organizator i Fundator”).

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

4. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.

§ 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 

1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu pod adresem: https://www.instagram.com/lacava_palarnia/ oraz https://www.facebook.com/lacavapalarnia dalej: „Profil”), do którego wszelkie prawa przysługują spółce pod firmą: LaCava Sp. z o.o.  (dalej: „LaCava”).

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06 grudzień 2023 roku opublikowaniem posta konkursowegol, o którym mowa w § 4.1. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 09 grudzień 2023 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Profilu w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dane osobowe są prawdziwe i która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała (dalej: „Uczestnik”) oraz, która przedstawi dowód zakupu w formie paragonu.

2. W Konkursie nie mogą ̨brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również̇ ich wstępni, zstępni,

małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 4 ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe opublikowane przez Organizatora na Instagramie lub Facebooku dalej: „Zadanie Konkursowe”. Odpowiedz na pytanie w komentarzu pod postem na Instagramie lub Facebooku::

Kogo chciałbyś obdarować naszą kawą i dlaczego!

2. Rozwiązanie Zadania Konkursowego to wykonanie zakupów oraz przesłanie odpowiedzi przed formularz w zamówieniu do godziny 23.59 dnia 09 grudnia 2023r.

3. Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.

4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz. W przypadku wykonania Zadania Konkursowego więcej niż jeden raz Organizator pod uwagę weźmie tylko pierwsze z opublikowanych Zadań Konkursowych.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

6. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie Konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności zdjęcie/kolaże zdjęć zamieszczone w wykonaniu zadania konkursowego stanowią jego wyłączną własność, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a także umieszczenie w nich wizerunków, w tym wizerunków osób trzecich oraz innych elementów reprezentujących prawa osób trzecich następuje za zgodą uprawnionych, w szczególności właścicieli praw do wizerunków, a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem.

8. W Konkursie nie będą brały udziału Zadania Konkursowe, które: a. naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub

zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje, b. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp.,

9. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora, w składzie: a. przewodniczący Komisji; b. członek Komisji; c. sekretarz Komisji.

10. Posiedzenie Komisji, na którym nastąpi wybór 3 laureatów Konkursu (dalej: „Laureat”) odbędzie się dnia 12 grudzień 2023 roku o godzinie 10:00. Obrady mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora.

11. Kryterium wyboru zwycięskiego Zadania Konkursowego jest realizacja zakupów, a także nieszablonowość w podejściu do tematu oraz inwencja twórcza autora.

12. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na Stronie w ciągu 15 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń poprzez ich ogłoszenie na Stronie www.lacava.pl z podaniem imienia i nazwiska Laureata.

§ 5 NAGRODY

1. W Konkursie 3 laureatom zostanie przyznana nagroda (dalej: „Nagroda”):

Zestaw składający się z 5 kaw: Winter Blast 250g, La Fragola 250g, Specialty Italia 250g, Santa Rita 250g, Colombia El Indio 250g.

2. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę ani obrotowi handlowemu.

4. Warunkiem przekazania Nagrody Laureatowi jest podanie przez niego Organizatorowi za pośrednictwem aplikacji konkursowej niezbędnych danych osobowych celem realizacji prawa do Nagrody – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail. Podanie danych powinno nastąpić przy wysyłaniu zadania konkursowego w aplikacji konkursowej. Zgłoszenia bez podania pełnych danych osobowych nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Laureata.

5. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku nieprzestrzegania warunków Regulaminu. W każdym z wymienionych przypadków Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez adres mailowy podany w zgłoszeniu. W przypadku utraty przez Laureata prawa do Nagrody, przechodzi ona na rzecz Organizatora.

6. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie 10 dni od daty przekazania danych Laureata, o których mowa § 5 pkt 5 powyżej na adres mailowy wskazany przez Laureata.

§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: a) jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do niego pełne prawa autorskie, b) osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania Konkursowego, c) Zadanie Konkursowe nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 613 j.t.), d) Zadanie Konkursowe nie narusza żadnych praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo własności przemysłowej, e) Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych osobowych f) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora i Fundatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania Konkursowego.

2. Uczestnik oświadcza, iż z chwilą dokonania zgłoszenia Zadania Konkursowego przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego i upoważnia Organizatora do jego dowolnego wykorzystania na potrzeby Organizatora.  

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu.

2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora, zdefiniowany w § 1.1 Regulaminu i zawierać dopisek „Reklamacja – Międzynarodowy Dzień Kawy” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy

rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.

6. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.

§ 8 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną w okresie trwania Konkursu na stronie https://lacava.pl/pages/polityka-prywatnosci

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w § 8 ust. 1.

3. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Konkursu przetwarzane są: a) w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody, rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami): (i) podstawą

prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrywania reklamacji, do celów podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie, (iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator i Fundator, platforma społecznościowa www.instagram.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iv) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu, (v) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e

mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie; b) w celach marketingowych, a w związku z tym celem: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (ii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator i Fundator, platforma społecznościowa www.instagram.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iii) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia

zgody, (iv) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie, (v) Uczestnik nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

4. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Uczestnikom przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: LaCava Sp. z o.o., Adres palarni kawy oraz adres korespondencyjny: al. Katowicka 7, Wolica 05-830 lub na adres email biuro@lacava.pl.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 grudzień 2023 roku.

2. Regulamin dostępny jest na Profilu Fundatora oraz w siedzibie Organizatora.

3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie traci prawo do otrzymania Nagrody.

4. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.